مارس 2018

آزمایش انگل

آزمایش انگل

آزمایش انگل جهت بررسی ارگانیسم های بیماری زا و غیر بیماری زا  در دستگاه گوارش، آزمایش انگل را تجویز می نمایند تا قارچ و باکتری را جهت آنالیز های بیوشیمی اعمال نمایند. برای این منظور نمونه را در داخل ظرفی دهان گشاد قرار می دهند و از...

آزمایش cvs

آزمایش cvs

آزمایش CVS در زمان بارداری آزمایشی بنام آزمایش CVS صورت می گیرد. این آزمایش به منظور بررسی نقص های مادرزادی و ناهنجاری کروموزومی مانند: تریزومی 18 و سندرم داون بررسی می شود. خانم ها آزمایش را باید در هفته 11 تا 13 بارداری انجام دهند. در...

آیا تیروئید خطرناک است؟

آیا تیروئید خطرناک است

آیا تیروئید خطرناک است؟ بیشتر توده های تیروئیدی خوش خیم می باشد اما در 5 تا 15 درصد آن امکان بدخیمی یا سرطانی بودن آن زیاد دیده می شود. مخصوصا گره های بالای یک سانتی متر باید از نظر بدخیمی در یک آزمایشگاه خوب، ابتدا نمونه...