بخش هورمون

 بخش هورمون

در غدد درون ریز ماده ای شیمیایی به نام هورمون تولید می شود . این ماده در جریان خون وارد شده و به سلول ها وارد می شود و عملکرد آنها را تغییر می دهد. هر هورمونی باید به مقدار مناسب در بدن تولید شود. وظیفه کنترل میزان هورمون ها برعهده اعضای درون ریز و سیتم عصبی می باشد.

به طور کلی دو نوع هورمون در بدن تولید می شود: هورمون استروئیدی که شامل هورمون های جنسی است  و هورمون های آمینو اسیدی می باشد. مهم ترین هورمون های آمنیو اسیدی بدن شامل انسولین، گلوکاگون، تیروئید، رشد، پاراتورمون، کلسی تونین، کورتیزول می باشد. هورمون های جنسی شامل تستوسترون، استروژن، پروژسترون، رنین ، آلدوسترون، آنژیوتانسین ، اکسی توسین، پرولاکتین می باشد . با بررسی میزان و عملکرد آنها به تشخیص برخی از بیماری ها می توان پرداخت. یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاهی، آزمایش هورمون ها و شاخص های سرطان با استفاده از مجهزترین دستگاهها و کیت های استاندارد می باشد.