بخش سرولوژی

بخش سرولوژی

در این بخش به بررسی آنتی بادی اختصاصی در سرم بیمار به تشخیص بیماری های عفونی در آنها پرداخته می شود. همچنین نوع بیماری و نوع میکروب نیز بررسی و تشخیص داده می شود.
کاربرد آزمایشات سرولوژی
برای مشاهده تغییرات آنتی بادی در طی بروز بیماری آزمایشاتی انجام می شود که این تست ها به درمان مسلم و قطعی بیماری کمک می کند. در صورتی که نتوان به تشخیص دقیق بیماری رسید یا تطابقی با وضعیت جسمی بیمار نداشته باشد پزشک دستور به آزمایش مجدد داده می شود که به فاصله 1 الی 2 هفته انجام می شود.

عوامل موثر در آزمایشات سرولوژی

1. سن و داشتن سابقه بیماری در فرد
2. ضعف سیستم ایمنی فرد
3. شرایط زندگی فرد ( از لحاظ جغرافیایی)
4. شغل بیمار
5. شباهت انتی ژن
6. زمان انجام واکسیناسیون
7. مرحله بیماری
8. مصرف نوع داروها

آزمایشات بخش سرولوژی

1. تب حصبه
2. تب مالت
3. فاکتور روماتوئید
4. نوعی از پروتئین که عفونت ها را تنظیم می کند.
5. مونو نوکلوئوز عفونی
6. سفیلیس

وظایف بخش سرولوژی

1. کنترل کیفی معرف ها و آنتی ژن ها سرولوژی به صورت روزانه
2. انجام نمونه های کنترل کیفی خارجی
3. انجام مستند سازی های لازم
4. انجام درست آزمایشات سرولوژی
5. داشتن سرعت و دقت در انجام صحیح آزمایشات